Bestuur

De volgende personen vormen het bestuur van de stichting:

Frans Fleuren, voorzitter
Mini Terwijn-Laarakkers, secretaris
Lambert Blonk, penningmeester
Tiny Janssen-Wientjens, lid
Jacqueline Cremers-Welles, lid

Alle leden van het bestuur zijn vrijwilligers. Zij komen niet in aanmerking voor vacatiegeld of voor vergoeding van gemaakte kosten. Rond de Kerstdagen krijgen ze wel een kerstpakket.

Activiteiten

De activiteiten in het verslagjaar lagen onder andere op het plaatsen van redactionele stukjes in een dagblad en weekbladen. Ook werden een paar recepties bezocht naar aanleiding van verstrekte ondersteuningen. Daarnaast werden een drietal vergaderingen belegd van het bestuur van de stichting. Het resultaat van dit alles werd intern vastgelegd in een bestuursverslag en in een financieel jaarverslag, Ingevolge onze opdracht heeft accountantskantoor Bol onze jaarrekening samengesteld en een samenstellingsverklaring afgegeven.

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Steunfonds Ouderenwerk Boxmeer,  is een algemeen nut beogende instelling, bij afkorting ANBI genoemd. Door de belastingdienst is onze stichting als zodanig aangemerkt. Wettelijke regelgeving verplicht ANBI’s met ingang van 1 januari 2014 tot maximale openbaarheid, transparantie en wel door middel van het aanhouden van een website.

Particulieren, maar ook ondernemers, kunnen aan zo’n ANBI doneren. Donateurs verkrijgen, afhankelijk van de hoogte van het drempelbedrag bij de aangifte inkomstenbelasting, een extra belastingvoordeel.