FinancieelBalans per 31 december 2020

Activa 31-12-2020 31-12-2019
 
Vlottende activa    
Effecten 338.430 336.311
     
Liquide middelen     9.583   16.538
  ________ ________
  348.013 352.849
     

 

 

Balans per 31 december 2020

Passiva 31-12-2020 31-12-2019
 
     
Stichtingsvermogen 347.163 342.517
     
Toegezegde subsidie       850   10.332
Overige schulden en overlopende passiva ________ ________
  348.013 352.849
     

 

 


Winst- en Verliesrekening over 2020

 
2020
2019
 

 
         
Algemene kosten
462
 
1.038
 
Subsidies
4.000
 
16.038
 
 

 

 
Som der bedrijfslasten  
4.462
 
17.076
   

 

Bedrijfsresultaat  
-4.462
 
-17.076
         
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
9.108
 
32.247
 
         
         
         
         
   

 

Nettoresultaat  
4.646
 
15.171
         

 

 Klik hier voor de balans WV met toelichting 2020 SSOB (PDF)