Voorwaarden voor steunverlening

De voorwaarden voor het verlenen van financiële steun zijn vastgelegd in een reglement. Financiële steun kan alleen worden toegekend ten behoeve van ouderen en personen met een functiebeperking in de gemeente Boxmeer. Een aanvraag voor financiële steun moet altijd betrekking hebben op een voorziening voor groepen van minimaal tien ouderen en/of personen met een functiebeperking. Ze moeten daar gedurende langere tijd gebruik van kunnen maken of er geruime tijd profijt van kunnen hebben.

Aanvragen voor steun moeten worden ingediend door het bestuur van de betrokken organisatie. Uit de aanvraag moet blijken:

  • voor welke voorziening en voor welk bedrag steun wordt gevraagd
  • waarom deze voorziening nodig wordt geacht
  • welk doel men met deze voorziening wil bereiken
  • hoe groot de eigen bijdrage is en of ook elders om steun wordt gevraagd (en zo ja: tot welk bedrag?)

Bij de aanvraag moet een opgave van de bestuurssamenstelling en een recente ledenlijst worden gevoegd. Tenslotte moet er een balans en resultatenrekening over het afgelopen jaar en een begroting van het lopende jaar worden overgelegd.

U kunt uw aanvraag indienen met behulp van ons aanvraagformulier PDF-bestand U kunt uw aanvraag indienen met behulp van ons aanvraagformulier WORD-bestand